Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

11 LÄMMÖNERISTYS – ENERGIA

Luvun sisällys:

11.1  ENERGIANSÄÄSTÖ JA VANHA RAKENNUSKANTA
11.2  TAPAUSESIMERKIT JA NIIDEN ARVIOINTI

11.1 Energiansäästö ja vanha rakennuskanta

Melko laaja yksimielisyys kasvihuonepäästöjen osuudesta maapallon lämpötilan nousuun ja siitä aiheutuviin katastrofiuhkiin ovat pakottaneet valtiot miettimään toimia fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamiseksi. Rakennusten osuus energiankäytöstä on merkittävä – varsinkin meidän ilmastossamme – ja myös rakenteellisia toimia kulutuksen vähentämiseksi tarvitaan.

Vuoden 2010 alussa tulee voimaan uusittu RakMK:n osa C3 kiristyneine lämmöneristysvaatimuksineen. Määräykset koskevat uudisrakentamista, mikä energiainformaatiossa jätetään useimmiten mainitsematta. Uudisrakennuksiin on vaadittu energialaskelma lupahakemuksen liitteeksi vuodesta 2008, ja myös vanhoihin yli kuuden asunnon rakennuksiin vaaditaan nykyään energiatodistus aina kun asuntoa myydään tai vuokrataan.

Rakennusten lämmöneristykseen ja energialaskelmiin liittyvät määräykset ja ohjeet ovat vieläkin muutostilassa. Eristävyysvaatimukset ovat edelleen kiristymässä, ja ilmeisesti melko pian siirrytään primäärienergiantarpeen laskentaan, mikä muuttaa perinpohjin nykyiset laskentamenetelmät. Näihin onkin liittynyt monimutkaisuuden ja ohjelmistokirjavuuden lisäksi ongelmana tulosten manipuloinnin mahdollisuus.

Kun energiansäästötoimia tullaan vaatimaan tai ainakin suosittelemaan myös vanhoihin rakennuksiin, sopii toivoa, ettei tällä kertaan toistettaisi ns. ensimmäisen öljykriisin jälkeisiä virheitä. Silloinhan energiansäästö päämääränä ja puutteellisin tiedoin turmeltiin korvaamatonta kansallisvarallisuutta ja tuotettiin samalla joukolle ihmisiä vakavia terveysongelmia.

Viisainta olisikin ainakin vanhimman rakennuskannan osalta suositella, että rakennuksen vaippaan puuttuvat energiakorjaukset jätetään tekemättä, ellei hankkeeseen ryhtyvällä ole käytettävissään todella pätevää rakennusfysiikan, rakennustaiteen ja rakennushistorian asiantuntemusta suunnitteluun ja valvontaan. Sopiva "suojaikä" rakennukselle voisi olla 40 vuotta.

 

11.2. Tapausesimerkit ja niiden arviointi

11.2.1 Hirsitalon entistys; rakennusvalvonta vaati uuden rakennuksen rakentamissäännösten noudattamista
11.2.2 Julkisivun lämmöneristyksen parantaminen soveltuvin osin
11.2.3 Ulkovaipan lisäeristäminen - vaihtelevia viranomaiskäytäntöjä
11.2.4 Ikkunoiden tarpeeton uusiminen, rakennusvalvonta ei puutu asiaan
11.2.5 Modernin rakennuksen suojelu vaikeata
11.2.6 Erilliset ohjeet korjausrakentamiselle?
11.2.7 Energialaskelman edellyttäminen ja sen laatu
11.2.8 Säädösten soveltaminen ongelmana
11.2.9 Pisteytetään kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot
11.2.10 Korjausrakentamisen strategian sidosryhmäkyselyn vastauksia energiataloudesta