Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Ääneneristys / Esteettömyys / Kulttuuriperinnön vaaliminen

16.2.2 Vanha välipohja ei täytä ääneneristysmääräyksiä

Tapaus: 

Rakennus on alunperin ollut asuinkerrostalo. Välillä osa huoneistoista on muutettu toimistotiloiksi. Rakennus peruskorjataan ja muutetaan takaisin asuinkäyttöön. Rakennusvalvonta edellyttää uusien ääneneristysmääräysten noudattamista. Askelääneneristävyysvaatimuksen toteuttaminen edellyttää lisärakennetta paitsi välipohjan alapintaan myös sen yläpuolelle, jolloin kynnykset nousevat niin paljon, ettei esteettömyys toteudu. Hissi on. Porrashuone on rakennustaiteellisesti arvokas, mutta vain talon ulkopuoli on kaavalla suojeltu, koska suurin osa sisätiloista on turmeltu aiemmin.

Ongelma ja sen ratkaisu:

On sovittu siitä, että esteettömyys yritetään säilyttää kohtuullisena ”noin” 20 mm kynnyksin. Huoneistojen eteiset rakennetaan vinoon luiskaksi, jolloin eteisten osalla ääneneristys ei kaikin kohdin täysin toteudu.

Arvio menettelystä: 

Tässä tapauksessa on toimittu hyvin. Uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja määräyksiä on sallittua noudattaa vain soveltuvin osin – vaikka käyttötarkoitus muuttuisikin [MRL 13 §].
Valitettavan usein tulkitaan ainoastaan yhtä teknistä, uuden rakennuksen rakentamisen periaatteilla säädettyä rakentamismääräyskokoelman normia ja unohdetaan maankäyttö- ja rakennuslain määräys ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön.