Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

9. KÄYTTÖTURVALLISUUS

Luvun sisällys:

9.1  PORTAAT JA KAITEET
9.2  TAPAUSESIMERKIT JA NIIDEN ARVIOINTI

9.1 Portaat ja kaiteet

Sisääntulo portaineen viestii rakennuksesta ja sen käyttäjistä. Tästä syystä aulojen ja porrashuoneiden ulkonäköön, edustavuuteen, tyyliin ja tilalliseen ilmeeseen on eri aikakausina kiinnitetty paljon huomiota.

Korjauksissa ja muutostöissä portaille ja kaiteille tulee edelleen antaa sama painoarvo kuin alkuperäisessä rakennuksessa on tai on alunperin ollut. Ongelmakohtia on paljon, koska lähes jokaisessa korjattavassa tai muutettavassa talossa on portaat ja niissä kaide. Myös sana ’turvallisuus’ herättää: vähitellen kaikkea, mikä on rakennettu toisin kuin nykyiset määräykset säätävät, on ruvettu pitämään turvattomana.

Voidaan kuitenkin kysyä, miksi kaide, joka on hyvin palvellut jo esimerkiksi 50 tai 100 vuotta, voi yhtäkkiä muuttua turvattomaksi sen takia, että taloa korjataan entisessä käytössään. – Mikäli halutaan vedota asukkaiden keskipituuden kasvuun, olisi asiasta säädettävä valtakunnallisesti.

Porras- ja kaidekysymyksissä uusien säädösten yksityiskohdat tarkkoine mittoineen törmäävät usein suojelutarpeiden kanssa. Paljolti ristiriidat johtuvat siitä, että RakMK F2:n määräyksiä ei ole luettu tarkkaan, ja ohjeita sovelletaan sellaisenaan myös korjausrakentamisessa. On huomattava, että RakMK F2 on laadittu uuden rakennuksen rakentamista varten, eikä esimerkiksi sen ohjeita järkevästi pystytä soveltamaan vanhemman rakennuskannan eri tyylikausien porras- ja kaideyksityiskohtiin. F2:n kohta 1.1 Soveltamisala nimen omaan säätääkin varmuuden vuoksi korjausrakentamiseen jouston velvoitteen seuraavasti:

Nämä määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen sekä sen rakennuspaikan ja tontin käyttöturvallisuutta.

Muutos- ja korjaustoimenpiteisiin näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:ssä säädetyllä tavalla ottaen myös huomioon lain 117 § ja 118 §:n säännökset.

Jos rakennuksen käyttötarkoitus pysyy samana tai palautetaan alkuperäiseen luvanmukaiseen käyttöönsä (esimerkiksi toimistoiksi muutettu asuinkerrostalo takaisin asuinkäyttöön), vanhat portaat ja kaiteet on perusteltua säilyttää. Olosuhteita luonnollisesti on järkevää parantaa rakennuksen ominaisuudet ja erikoispiirteet huomioon ottaen – arvorakennuksissa erityisesti siten, että rakennuksen kulttuurihistorialliset sekä rakennustaiteelliset arvot tulevat säilytetyiksi.

Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu aiempaa vaativampaan suuntaan, viranomaisen on ratkaistava, liittyykö ratkaisuun vaaraa uudenlaisten käyttäjien tavanomaisessa toiminnassa. Tällöin on edellytettävä asian korjaamista hyväksyttävälle tasolle suunnittelun keinoin. Suunnitelman on kuitenkin samalla otettava huomioon rakennussuojelulliset tekijät – MRL 118 § koskee myös sellaisia arvorakennuksia, joita ei ole suojeltu.

On huomattava, että määräysten soveltaminen olevan rakennuksen ominaisuudet ja erikoispiirteet huomioon ottaen ei  ole poikkeus – edes vähäinenkään – vaan säädösten edellyttämä velvollisuus.

 
9.2. Tapausesimerkit ja niiden arviointi 

9.2.1 Suojellun modernin arvorakennuksen porraskaiteet
9.2.2 Kaidekysymyksiä vanhassa rakennuksessa - säädökset ja suojelutarpeet törmäävät
9.2.3 Kulkukorkeudet vanhassa rakennuksessa
9.2.4 Portaiden mittavaatimukset