Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Portaat ja kaiteet / Käyttöturvallisuus / RakMK F2

9.2.2 Kaidekysymyksiä vanhassa rakennuksessa - säädökset ja suojelutarpeet törmäävät

Tapaus a: 

Museoviranomainen:
Arvokkaiden sisätilojen korjauksissa ja muutoksissa tulee vastaan monia yksityiskohtia, joissa säädökset ja suojelutarpeet törmäävät. Esimerkiksi portaiden tai parven kaide, jonka korkeus ja dimensiot eivät täytä turvallisuusmääräyksiä. Yleensä nämä ratkaistaan jollain lasilevyllä ja kaiteen korottamisella, ei aina kovin elegantisti.

Tapaus b: 

Rakennusvalvontaviranomainen:
Missä laajuudessa esimerkiksi tulisi ulosmitata asuinrakennukseksi alun perin rakennetun, sittemmin toimistokäytössä olleen rakennuksen porrashuoneen kaidekorkeuksia ja suojaavan osan ”oikeellisuutta”.

Minulla on juuri hyvä esimerkki meneillään. Rakennuksen C-porras on ollut pitkään toimistokäytössä ja palautetaan nyt asunnoiksi. Kaidekorkeus on kutakuinkin ok, mutta suojaava osa vastoin F2:a. Olen kuitenkin jättänyt asian sikseen (vaikkei porrasta sen kummemmin ole suojeltukaan) lukuun ottamatta ullakon tasoa (tulee nyt myös asunnoiksi), johon tulee laminoitu lasikaide eteen. Ei siksi, että ullakkoasunnot ovat uuden rakentamista, vaan siksi, että tilanne tällä tasolla paikan päällä on hurjemman oloinen kuin porrassyöksyissä.

Sitä, miksi en ylipäätään puuttunut porrassyöksyjen kaiteisiin, vahvisti merkittävästi se, että portaissa A ja B oli täsmälleen samanlaiset kaiteet (paitsi eri väriset, en pistänyt muuttamaan väriä).

Tapaus c: 

Rakennesuunnittelija:
F2:n mukainen vaatimustaso ei täyty kun säilytetään/kunnostetaan vanhoja kaiteita. Suojeltavissa rakennuksissa lupaviranomaiset eivät salli välttämättä turvallisuuden vaatimia muutoksia. Tarvittaisiin yhtenäinen käytäntö sillä epämääräisyyttä on havaittu.

Tapaus d: 

Rakennusvalvontaviranomainen:
Turvallisuuden osalta ei voi joustaa, muilta osin on selvitettävä tapauskohtaisesti mahdollisuudet joustaa ja näin joudutaan tekemään

Arvio ongelmista ja menettelyistä:

Kaidekysymyksiin liittyy korjausrakentamisessa useimmiten myös arkkitehtoninen ja rakennussuojelullinen näkökohta, joka on MRL:n säännösten mukaan yhtaikaisesti ja vähintään yhtä painavana otettava huomioon olennaisten teknisten vaatimusten kanssa. On syytä edellyttää tehtäväksi sekä elegantti että riittävän turvallinen ratkaisu. Jos kaide on hyvin palvellut jo esimerkiksi 50 vuotta, miten se voisi yhtäkkiä muuttua turvattomaksi sen takia, että taloa korjataan?
Säädöksiä noudatetaan siis  soveltuvin osin; esimerkiksi viranomaisen harkinta tapauksessa b vaikuttaa perustellulta.

Porrashuone on monissa kerrostaloissa paikka, johon on aikanaan erityisesti panostettu. On hyvä muistaa, että MRL 118 § koskee myös sellaisia arvorakennuksia, joita ei ole erikseen suojeltu.