Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Uloskäytävät / Käyttöturvallisuus

9.2.3 Kulkukorkeudet vanhassa rakennuksessa

Kulkukorkeudet aiheuttavat usein päänvaivaa käyttötarkoitusmuutoksissa. Toimistorakennus (firman toimitalo) muutettiin hotelliksi. Ko. rakennukselle oli 90-luvun puolivälissä myönnetty lupa saunaosaston rakentamiseksi ullakolle. Tuolloin oli rakennusaikaisena muutoksena myönnetty toiseen uloskäytävään johtavan oven kohdalla alikulkukorkeudeksi jopa alle 190 cm rakenteellisista syistä. Muutoinkin kulku uloskäytävään alitti matkalla 210 joltakin matkaa. Toinen uloskäytävä oli jo luvassa myönnetty jätettäväksi ennalleen alileveänä. Poikkeamaa perusteltiin tuolloin mm. seikalla, että käyttäjissä oli aina henkilöitä, jotka tunsivat paikat ja osasivat olla varuillaan ja varoittaa.

Nyt tilat pysyivät samana (peruskorjattiin, mutta käyttäjäkuntana hotellivieraat; vuokrattavia käyttöaikoja). Korottaminen olisi vaatinut myös vesikaton korottamista, johon ei useista syistä haluttu mennä. Alitukset hyväksyttiin edelleen, tiedottamista ja varoittamista tehostettiin (mm. varoitukset kolmella kielellä). Rakennuksen omistaja sekä myös operaattori allekirjoittivat paperin, jossa todettiin heidän vastuunsa. Paperi liitettiin loppukatselmuspöytäkirjaan.

MRL 117 §:n 4 momentin mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Käytännössä tilojen käyttötarkoitusta ei muutettu (vrt. MRL 13 §), vain käyttäjät muuttuivat.

Arvio menettelystä:

Viranomaisen harkinta vaikuttaa perustellulta. Tässä tilanteessa käyttäjien turvallisuus ei heikentynyt muutosten johdosta: tiloja ei muutettu, käyttötapa muuttui hieman. Käyttäjät muuttuivat, mutta sitä MRL:n pykälä ei tarkkaan lukien koske. Kiinteistönhaltijalla on joka tapauksessa vastuunsa käyttäjien turvallisuudesta.