Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Savunpoisto / Viranomaisyhteistyö / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Pelastusviranomainen / Rakennusvalvontaviranomainen / Olennaiset esteettiset vaatimukset

12.2.11 Vaatimustaso muutoksissa on kirjava, savunpoistosta ei koskaan tiedä

Tapaus: 

Pelastuslaitoksen tulkinnat ovat selkeimmin henkilö- ja kuntakohtaisia ja LVI-puolella on epäselviä asioita. Erityisesti savunpoiston rakentaminen nykyisiin rakennuksiin vaihtelee tapauskohtaisesti liikaa.

Paloasioissa on myös eniten rajankäyntiä siitä, kuinka paljon pitää muutostöiden yhteydessä rakentaa paloturvallisuutta tämän päivän vaatimustasoon.

Arvio menettelystä:

Rakennusvalvonta määrittelee vaatimustason rakennuksen ja hankkeen kokonaisuuden huomioon ottaen. Pelastusviranomainen on alansa tärkeä erityisosaamisen asiantuntija, joka rakennuslupavaiheessa toimii rakennusvalvontaviranomaisen lausunnonantajana muiden asiantuntijaviranomaisten ohella.

Kokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi rakennussuojeluun, kaupunkikuvaan tai terveellisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka on ratkaistava samanaikaisesti ja tasapainoisesti rakennuksen itsensä ehdoin. Korjausrakentamisessa rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluu säännösten mukainen soveltamisvelvollisuus sekä harkintavalta, koska kohteet ovat yksilöllisiä. [Uudis]rakentamisen määräyksiä noudatetaan vain soveltuvin osin. 

Ks. myös luku 1