Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Paloturvallisuus / Osastointi / Maatilarakennukset / Rakennussuojelu / Suunnittelijapätevyys / RakMK A2 / Pääsuunnittelija / Rakennuslupakäsittely / Kulttuuriperinnön vaaliminen

12.2.17 Maatilarakennusten osastokoot ja suunnittelijat

Tapaus: 

Maatilarakennusten yksikkökokojen kasvu on johtanut siihen, että esimerkiksi osastokokojen kanssa on laajennuksissa ollut ongelmia.

Eri ministeriöiden väliset erilaiset vaatimukset tuottavat myös ongelmia; MMM säätää omia pykäliään tuettuun rakentamiseen, esim. osastokoot erilaisia. Mielestäni yhtenevät säännökset pitäisi olla yhdessä paikassa eli rakentamismääräyskokoelmassa. Lisäksi tuetun maatilarakentamisen pääsuunnittelijan pätevyysvaatimuksen kytkeminen kustannusarvioon ei kuulosta lainkaan asialliselta.

Arvio menettelystä:

MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista kehottaa noudattamaan E1:n määräyksiä ja yleisiä ohjeita, mutta sisältää joitakin täydennyksiä näihin, mm. kotieläinrakennuksien osastoinnin pienempiin osiin eläinten pelastamisen helpottamiseksi. Tuen myöntäjä voi kyllä hyvin esittää tarkentavia suunnitteluohjeita toiminnan erityisluonteen mukaan rahoituksensa ehtona. Nämä eivät tietenkään voi olla perusteena rakennusluvan epäämiselle.

Huomattava on, että uudet tukihakemukset 2009 voidaan tehdä vasta, kun kohde on ensin saanut rakennusluvan. Tukihakemuksen sisäänjättöpäivä edellyttää rakennusluvan hakemiseen uutta kulttuuria; rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä ennakkoon ja hyvissä ajoin.

MMM:n asetus tuettavissa rakennushankkeissa sovellettavista suunnittelu- ja suunnitelma-asiakirjavaatimuksista edellyttää, että yli 800 000 euron hankkeissa suunnittelijana tai suunnitteluryhmän jäsenenä tulee toimia arkkitehti tai rakennusarkkitehti taikka erikseen hyväksyttäessä näihin ammatteihin opiskeleva.

Vaatimus on siis jonkin verran lievennettynä MRA 48 § 1 mom. perustaso, eikä tämän hintaluokan rakennusta voi pitää pienehkönä tai vähäisenä, ei myöskään teknisesti tavanomaisena, koska mm. kattorakenteiden jännevälit näissä rakennuksissa ovat usein erittäin pitkät. Lisäksi rakennukset sijoittuvat joskus arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin, jotka saattavat jopa olla suojeltuja alueina. Tällöin suunnittelutehtävä on erittäin vaativa.

Huomattakoon, että rakennuslupaa ei voida myöntää, jos suunnittelijan koulutus ja kokemus eivät täytä MRA 48 §:ssä ja sen perusteella säädettyjä vaatimuksia. Suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksesta ei voi myöskään myöntää vähäistä poikkeusta.

Tuen myöntäjä voi luonnollisesti edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen noudattamista rahoittamissaan kohteissa, ja rakennustarkastajan on sitä vaadittava.