Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Henkilöturvallisuus / Turvallisuus / Terveellisyys / Asumisviihtyvyys / Energia / Esteettömyys / Rakennustaide

2.1.2 Vanhan rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan - kokonaisarviointi viranomaisohjauksessa

Tapaus: 

Rakennustarkastaja toteaa, että
uudisrakentamisen säädösten soveltamiseen liittyy kokonaisarviointi: 

– jos muutettu toiminta on ”vanhan” kaavan mukaista, ei muutos ole vaikutuksiltaan olennainen eikä
   uudisrakentamisen vaatimuksia sovelleta
– jos hanke edellyttää kaavamuutosta / poikkeamista, uudisrakentamisen säädökset otetaan
   huomioon soveltuvin osin.

Prioriteetti säädöksissä arvioidaan kokonaisuuteen suhteuttaen:

  1. henkilöturvallisuus
  2. rakenteellinen turvallisuus
  3. käytön terveellisyys
  4. asumisviihtyvyys
  5. energiatalous
  6. esteettömyys; esteettömyys detaljeissa ei olennaista, kokonaisarviointi
    saavutettavuudelle ja toimivuudelle. 

Arvio menettelystä:

Kokonaisuuden arviointi on oleellista. Lista yllä on toimiva työkalu.

On lisäksi muistettava ottaa huomioon olennaisten teknisten vaatimusten ohella vähintään samanpainoisena MRL118 §:n säännös korjausrakentamisen edellytyksistä: suunniteltu rakentaminen ei saa turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa.

Rakennusvalvonnalla on mahdollisuus – itse asiassa velvollisuus – tulkita säännöksiä soveltuvin osin, kun kysymys on korjausrakentamisesta eikä rakennuksen rakentamisesta. MRL 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamista lukuun ottamatta kaikki muut pykälässä mainitut toimenpiteet ovat vanhaan rakennukseen enemmän tai vähemmän kohdistuvia korjaus- ja muutostöitä (jotka sinänsä vaativat rakennusluvan).