Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Esteettömyys / Ikkunamuutos / Ovet / Parvekkeet / Rakennuslupaharkinta / Vähäinen poikkeaminen / Asuntosuunnittelu

8.2.2 Ikkunasta parvekkeenovi; kompromissi oviaukon leveyden ja parvekkeen rakentamisen välillä

Tapaus: 

Peruskorjattavan rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostaloksi. Julkisivu on suojeltu. Rakennuksen tyyliin sopimaton ikkunamuutos korjattiin ja ikkunat palautettiin alkuperäisen tyylin mukaisiksi. Julkisivulle raken¬nettiin parvekkeet kaikille asunnoille avaamalla ikkuna-aukko lattiaan saakka ulottuvaksi.

Klassisistinen julkisivu edellytti symmetrian käyttämistä. Aukon puolikas, josta käynti parvekkeelle kulkee, oli pienempi kuin uusien rakennusten esteettömyysmääräykset sallivat (mutta riittävä useimmille pyörätuoleille).

Parvekkeet rakennettiin – rakennusvalvonta katsoi esteettömyysvaatimuksen tulleen riittävästi huomioonotetuksi. Samalla julkisivun ilme voitiin säilyttää tyylinmukaisena ja saatiin toiminnallisesti paremmat asunnot. Ovileveydet merkittiin rakennuksen  loppupiirustuksiin, jotka toimitettiin rakennusvalvontaan.

Arvio menettelystä:

Esteettömyyden vaatiminen uudisrakentamista koskevien säännösten mukaan olisi estänyt parvekkeiden rakentamisen. Nyt otettiin huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön MRL 117 §:n tarkoittamalla tavalla. Kysymys ei ollut vähäisestä poikkeuksesta vaan MRL:n soveltamisesta.

Ks. myös luku 5