Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Esteettömyys / Rakennussuojelu / Ullakkorakentaminen / Hissi / Rakennuslupaharkinta / Kestävä kehitys

8.2.8 Hissin rakentaminen vanhaan porrashuoneeseen

Tapaus a:  

Ullakkorakennusluvan edellytyksenä olisi oltava hissin ulottaminen uuteen kerrokseen tai jos portaassa sitä ei ole, tulisi antaa hissirakennusvelvoite. Esteettömyydestä on tehtävä pakko, koska homma ei muuten etene: liirumlaarumit ei enää auta. Nykytasovaatimusten saavuttaminen korjausrakentamisessa jollain lailla esimerkkien kautta ohjeeksi. 

Tapaus b:  

Esimerkkinä hissien rakentaminen vanhaan porrashuoneeseen. Tulee sallia joustavampi suhtautuminen ulosmenoväylien leveyksiin. Esimerkiksi Helsinki on määräysten soveltamisessa oikealla tiellä. Päinvastaisena esimerkkinä Espoo, jossa lienee mahdotonta rakentaa yhtään hissiä esimerkiksi Tapiolaan. Hissirakentamisessa tulisi luopua myös 100 % liikuntaesteettömyydestä silloin, kun se estää kokonaan hissin rakentamisen: vanhukset ja suurin osa muista liikuntarajoitteisista selviävät ahtaammissakin hisseissä ja pyörätuolin käyttäjiä on vain kolmisen prosenttia liikuntarajoitteisista.

Arvio menettelyistä:

Tapauksessa a esitetty näkökanta on nykysäännösten vastainen. Viranomaisella on velvollisuus tulkita säännöksiä soveltuvin osin, kun kysymys on muusta kuin [uuden] rakennuksen rakentamisesta.

Tapauksessa b esitetty näkökanta on kannatettava. Tällöin tulevat otetuksi huomioon myös
MRL 1 §:n periaatteet ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä.

Hissin rakentaminen porrassyöksyjen alueelle ei ole ainoa vaihtoehto. On tutkittava myös ulkopuolelle tai asuntovyöhykkeelle sijoittamisen mahdollisuus.