Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Ääneneristys / Esteettömyys / Lämmöneristys / MRL 13 §:n soveltaminen / Kuoliaaksi korjaaminen

16.2.7 Uudisrakentamismääräysten mukaiset vaatimukset johtavat kohtuuttomuuteen

Tapaus: 

Nykyisten määräysten soveltaminen peruskorjauskohteissa johtaa helposti kohtuuttomiin lisäkustannuksiin: esimerkiksi askeläänten takia jouduttiin portaikko purkamaan ja rakentamaan uusi tilalle.

Käytännön esimerkkejä löytyy varmaankin runsaasti esteettömyyden, lämmöneristeiden ja askeläänten sovelluksista vanhoissa rakennuksissa.

Arvio menettelystä:

Portaikon purattaminen tuntuu kohtuuttomalta eikä ole kestävän kehityksen periaatteen mukaista. Uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja määräyksiä on noudatettava korjausrakentamisessa lain mukaan vain soveltuvin osin – vaikka käyttötarkoitus muuttuisikin [MRL 13 § ja 117 §]. Usein luetaan ainoastaan yhtä teknistä, uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettua rakentamismääräyskokoelman säännöstä ja jätetään ottamatta huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet.

On huomattava, että korjaus- tai muutostyö enempää kuin käyttötarkoituksen muuttaminenkaan ei automaattisesti laukaise pakkoa noudattaa voimassa olevia säädöksiä [uuden] rakennuksen rakentamisesta. MRL 125 § säätää vain, että mm. näille toimille tarvitaan rakennuslupa.

Toisaalta tulee myös aina tarkastella rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön: onko uusi käyttötapa rakennuksen ominaisuuksiin nähden liian vaativa ja johtaa ylikorjaamiseen.

Ks. myös luku 1