Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / LVI-tekniikka / MRL 13 §:n soveltaminen / Rakennuslupaharkinta / Vähäinen poikkeaminen

10.1.8 LVI-puolella epäselviä asioita - huoneistohotelli toimistorakennuksessa

Tapaus: 

Hankaluuksia on viime vuosina ollut hankkeissa, joissa keskustan kiinteistöihin tehdään asuntoja, huoneistohotelleja tai vastaavia keskelle toimistorakennusta.

Kirjoittajan mukaan LVI-suunnittelu toimii XX:n kaupungissa muutoin pääasiassa uudisrakentamisen
määräyksillä ja ohjeilla. Korjaamisessa kuitenkin hyväksytään se periaate, että nykyjärjestelmää saa
korjata myös vähän (ilman, että uudisrakentamisen määräykset astuvat voimaan).

Arvio menettelystä:

Lvi-tekniikan asiallinen toiminta rakennuksessa on tärkeä vaatimus, mutta ei ainoa. Sen järjestäminen olevaan rakennukseen ei saa aiheuttaa rakennuksen sisä- tai ulkotilojen turmeltumista. Varsinkin  suojelluissa rakennuksissa ratkaisut vaativat myös lvi-suunnittelijalta erityistä ammattitaitoa ja paneutumista. Jos rakennus pysyy entisessä käytössään, se tulee voida korjata ilman, että noudatetaan uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja säännöksiä. Myös käyttötarkoituksen muuttaminen on siis sallittua ilman että kaikki nykysäännökset astuvat voimaan. Rakennusluvan hanke tietenkin vaatii, ja siinä säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin.

Rakennusvalvonnan tulisi tarvittaessa käyttää lain suomaa mahdollisuutta vähäiseen poikkeukseen. Tätä varten lvi-asiat muiden vähäisten poikkeusten ohella tulisi kirjata erilliseen luetteloon perusteluineen sikäli kuin on kysymys poikkeamisesta.

Vanhan rakennuksen korjaamisen osalta kysymys ei kaikissa tapauksissa ole edes vähäisestä määräyksistä poikkeamisesta, koska Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat ensisijaisesti rakennuksen rakentamista ja vain erikseen määritellyissä tapauksissa vanhan rakennuksen korjaamista. [MRL 13 §]

Ks. myös luku 1 ja luku 5