Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Viranomaisyhteistyö

7.1.2 Sillan säilytys 

Tapaus:

Jopa siltojen kohdalla voidaan törmätä ristiriitoihin. Ylikulkusilta halutaan korvata uudella, mm. koska vanha ei leveydeltään vastaa nykymääräyksiä eivätkä sillan kaiteet turvallisuusmääräyksiä. Esimerkki on kaupungista, jossa kaupungin museo ja asukkaat haluavat säilyttää sillan ja siltä aukeavan idyllisen näkymän, mutta tiepiiri haluaa rakentaa uuden sillan.  

Arvio menettelystä:

Kunta voi, laatimalla asemakaavan ja tekemällä kadunpitopäätöksen, halutessaan muuttaa tien kaduksi ja säätää sillan suojelun kaavalla.

Sinänsä vanha silta voitaisiin tulkita MRL 113 §:n määritelmän piiriin kuuluvaksi, siis ”kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä”.

Säännösten mukaan toimenpidelupa ei kuitenkaan ole tarpeen, jos toimenpide perustuu MRL:n mukaiseen katusuunnitelmaan tai maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Muutoinhan MRL:n asettamia tavoitteita mm. ympäristön laadusta rakentamisessa tulee kuitenkin noudattaa.

Tiesuunnitelman valmisteluun kuuluu myös ympäristövaikutusten arviointi: suunnitelman käsittelyn aikana on syytä korostaa viranomaisyhteistyön merkitystä – tiukasti. Ja jos kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristökeskus on suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä Tiehallinnon kanssa, on asia siirrettävä liikenne- ja viestintäministeriön ratkaistavaksi.