Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennusfysiikka / Terveellisyys / Viranomaisohjaus / Museoviranomainen / Rakennussuojelu / Käyttötarkoituksen muutos

13.1.3 Museaaliset ja rakennustekniset näkökohdat vastakkain

Tapaus:      

Käytännön esimerkkejä löytyy varmaankin runsaasti esteettömyyden, lämmöneristeiden ja askeläänten sovelluksista vanhoissa rakennuksissa. 

Haluaisin korostaa museoviraston näkökulmaa asiassa. Pelkästään julkisivun suojelu aiheuttaa kohtuuttomia (jopa mahdottomia) kustannuksia ja ratkaisuja lämpötalouden suhteen. Museaaliset näkökohdat tulevat vastaan myös kohteissa, joissa rakenteet ovat saastuneet (home tai kemikaalinen). Useassa kohteessa on jouduttu luopumaan suunnitellusta käyttötarkoituksesta kun myrkkyjen puhdistusta ei ole voitu tehdä riittävän hyvin.

Arvio menettelystä:

Suojelu ei ole itsetarkoitus, vaan rakennuksessa on tunnistettu säilytettäviä arvoja. Suojelu ei estä rakennuksen korjaamista, jos tutkimuksella on osoitettu todellinen terveyshaitta. Tavoite on korjata rakennus kohteeseen soveltuvalla tavalla ja vain tarpeellisin osin, turhaa uusimista välttäen. Tämä puolestaan vaatii yleensä oivaltavaa ja innovatiivista suunnittelua. 

Suojellun rakennuksen kohdalla viranomaissäännökset joustavat suojelutavoitteen toteuttamiseksi. Uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin [MRL 117 § ja 13 §]. Erityisesti arvokohteissa rakennussuojelulliset näkökohdat on otettava MRA 118 §:n nojalla huomioon. Yleisesti on lisäksi huomattava, että viranomaissäännösten soveltaminen ei perustu rakennustalouteen tai -kustannuksiin. 

Julkisivun suojelu ei voi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, kun suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostyössä nykyisiä lämmöneristysnormeja ei ole välttämätöntä (eikä usein voikaan) noudattaa. 

Rakenteiden saastuminen: onko kyse tarkoituksesta purkaa ja korvata uudella kun Museovirasto haluaisi säilyttää alkuperäisiä rakennusosia? Suojelukohteissa alkuperäisten rakenteiden ja rakennusosien säilyttäminen on peruslähtökohta, korvaaminen uudella poikkeus, joka viranomaispäätöksessä tulee aina perustella (turvallisuus, terveellisyys). 

Aina aiottu käyttötarkoitus ei myöskään sovellu rakennukseen.