Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Rakennuslupaharkinta / MRL 13 §:n soveltaminen / Viranomaisyhteistyö / Välipohjat / Esteettömyys / Rakennusfysiikka / Paloturvallisuus / Väestönsuoja / Vähäinen poikkeaminen

7.1.1 Rakennussuojelun ja teknisten vaatimusten yhteensovittaminen 

Tapaus:     

Museoviranomainen:

Taloteknisten järjestelmien mitoitus perustuu uudisrakentamisen normeihin eikä niissä aina huomioida vanhan rakennuksen erikoispiirteitä. Tekniikkaa on nykyisin paljon ja joka kerta joutuu miettimään mitä uhraa ja mitä jättää. Eräässä kohteessa pyritään materiaalin suojeluun, joka ulottuu myös tiiliseiniin. Uhrikerrokseksi on tällöin valittu välipohjat joihin pääosa sähköistä sijoitetaan. 
Useimmiten näissä asioissa päästään hyviin kompromisseihin. Pahimmat vaikeudet johtuvat mielestäni siitä, että yksittäiselle rakennuksella valittu käyttötarkoitus ei ole sopusoinnussa rakennuksen ominaisuuksien kanssa. Silloin ei taitavallakaan suunnittelulla päästä hyvään lopputulokseen. Rakennussuojelua tukisivat seuraavat periaatepäätökset: 
  • Puinen välipohja todetaan sellaisenaan riittävän hyväksi rakenteeksi jos taloon asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Hoitolaitoksissa lisäksi sprinklaus.
  • Esteettömyyden toteutumisessa hyväksytään vähäisiä poikkeuksia.
  • Talotekniikan osalta voisi tekniset mitoitukset kyseenalaistaa ja miettiä ne uudestaan.
  • Rakennusten mikrobipäästöissä on mielestäni nykyisin ylitulkintaa, joka edellyttää lisätutkimuksia siitä, mikä on oikea terveellisesti ongelmaton taso. Onhan metsäkin täynnä mikrobeja...
  • Poistumisteissä hyväksytään automaattisesti poikkeavat porrasnousut ja etenemät.
  • Poistumistiemitoituksissa otetaan väljempi tulkinta vanhoissa kiinteistöissä. Ovien kappalemäärä on tärkeämpi kuin kaistaleveydet.
  • Suojellut rakennukset vapautetaan VSS-määräyksistä. Tukee suojelutavoitteita ja voi edistää rakennusten suojeluhalua.                                                  

Huomiota vaille on yleensä jäänyt akustiikka. Nykyisin kaikki vaimennetaan ja komeat kaiut häipyvät. Olen tietoisesti koettanut säilyttää myös tilojen akustisia ominaisuuksia aina kun se voidaan toimintaa merkittävästi häiritsemättä tehdä. Vanhat kiviset porrashuoneet kaikuvat komeasti... 

Arvio menettelystä:                                              

Korjaus- tai muutostyö enempää kuin käyttötarkoituksen muuttaminenkaan automaattisesti laukaise [uuden] rakennuksen rakentamista koskevien säännösten noudattamispakkoa. MRL 125 § säätää ainoastaan sen, että em. toimille tarvitaan rakennuslupa. 

Väestönsuojaa lukuun ottamatta kaikki  edellä ehdotetuista joustoista ovat ­toteutettavissa nykysäännöksin, koska korjausrakentamisen sekä myös käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja rakentamismääräyskokoelman määräyksiä toteutetaan vain soveltuvin osin (MRL 13 §) ja vanhan rakennuksen ominaispiirteet huomioon ottaen (MRL 117 §).

Muutoksia verrataan olevaan tilanteeseen, ei uuden rakennuksen rakentamista koskeviin säännöksiin. Kysymys ei siis ole yleensä edes poikkeamisesta, vaan säännösten edellyttämästä rakennusluvan käsittelytavasta korjaus- ja muutostyössä.

Suhtautuminen poikkeuksiin vss-asioissa on ainakin toistaiseksi ollut tiukahkoa, eikä pelastuslaki tässä asiassa tunne rakennussuojelun käsitettä. Pelastuslakia ollaan kuitenkin uudistamassa, ja asiaa pohtinut työryhmä esittää väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden poistamista muutos- ja korjaustöiden sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä (SisM pelastusosasto, työryhmämuistio 31.3.2008, SM 074: 03/2007). 

Ks. myös luku 1