Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Viranomaisresurssit / Viranomaisen ammattitaito / Terveysviranomainen / Pelastusviranomainen / Olennaiset tekniset vaatimukset / Olennaiset esteettiset vaatimukset / Pääsuunnittelija / Rakennushankkeeseen ryhtyvä / Hyvä hallinto

6.2.4 Ristiriitaiset viranomaisnäkemykset

Tapaus a: 

Rakennuksen kokonaisuudesta ei oikeastaan kukaan vastaa; korjausrakentamisen suurin laatuongelma on kokonaisvaltaisen näkemyksen puute. Soveltamisvaraa on ja sitä käytetään, mutta harkintaa tehdään liian kapeasta näkökulmasta.

Tyypillistä on yksittäisten säädösten sattumanvarainen kategorinen tulkinta ilman tapauskohtaisen kokonaisuuden huomioonottamista, joka johtaa siihen, että MRL 13 §:n henki ei toteudu.

Tapaus b: 

Eri viranomaislausunnot ovat  monesti keskenään ristiriitaisia, mikä on sinällään varsin ymmärrettävää. Nimenomaan niiden tulkinta on hankalaa hankkeeseen ryhtyvälle (mm. turhan suuri kiusaus takertua kaikkein lievimpään tulkintaan). Yhteensovittaminen jonkun viranomaisen koordinoimana (riittävän aikaisessa vaiheessa) parantaisi monen hankkeen laatua.

Kunta- tai viranomaiskohtaiset näkemyserot eivät sinällään ole kovin suuri ongelma, kun niihin osataan ajoissa varautua. Viranomaisohjauksessa on ajoitusongelma, eli asiat tulevat esille liian myöhään.

Syynä on selvästi resurssien puute, mutta myös osaamista ja tietoa puuttuu (esim. suojelutarve ei ole rakennusvalvontaviranomaisen tiedossa, eikä välity myöskään hankkeeseen ryhtyvälle).

Myös näkökulmissa (asenteissa) on eroa – osa toimijoista hallinnoi vain sanktioilla. Ennakoiva, ohjaava ja opastava linja toimii paremmin, kerrotaan ajoissa mitä saa, voi tai kannattaisi tehdä. Hankkeen keskeytyminen tai valmistumisen viivästyminen on yleensä kallis ja hankalasti korjattava tilanne. Laatu ja hyvä lopputulos syntyy yhdessä, pitäisi siis istua samalla puolella pöytää tai ainakin samassa pöydässä.

Arvio menettelystä:

Monasti rakennustarkastaja puoltaa luvan myöntämistä, jos olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Olennaisten esteettisten vaatimusten täyttyminen on vaikeampi asia, se jää helpommin vähemmälle huomiolle, koska rakennusvalvonnan resurssit ovat rajalliset.

Myös terveys- tai pelastusviranomaisten tiukat soveltamisvaatimukset saattavat aiheuttaa ristiriitaa kaupunkikuvaan tai rakennushistoriaan perehtyneiden asiantuntijaviranomaisten käsitysten kanssa. Ristiriidat tuottavat ongelmia paitsi rakennushankkeeseen ryhtyvälle myös rakennusvalvonnalle.

Rakennusluvan myöntämisen edellytykset harkitsee kunnan rakennusvalvontaviranomainen, jonka tehtävänä on eri näkökohtien sovittaminen kokonaisuudeksi niin, että kaikki säännösten edellyttämät vaatimukset tulevat otetuksi tasapainoisesti huomioon. Tarvittaessa rakennusvalvontaviranomainen voi lupaharkinnassaan käyttää apuna muiden viranomaisten lausuntoja.

Rakennusvalvontaviranomaisen keino taata hyvä lopputulos on pätevien suunnittelijoiden edellyttäminen hankkeessa esiintyviin kaikkiin tehtäviin. Lisäksi rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä pääsuunnittelija, jolla on riittävät edellytykset huolehtia hankkeen kokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä antaa suunnitteluryhmälleen riittävät resurssit.