Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos /  Lämmöneristys / Ilmanvaihto / Vähäinen poikkeaminen

2.1.1 Vanhan rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan - viranomaisohjauksen käytäntöjä

Tapaus a: 

Käyttötarkoitus tulkitaan kunnassamme isoksi muutokseksi, jolloin pyritään siihen, että noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja vähäisiä poikkeuksia myönnetään vähemmän.

Tapaus b: 

Epäselvyyttä aiheuttaa rakennuksen osan käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi varaston, autotallin tms. ottaminen asuinkäyttöön; noudatetaanko muutoshetken lämmöneristys- ja ilmanvaihtomääräyksiä, kun valtaosa vanhasta rakennuksesta ei kuitenkaan täytä nykyvaatimuksia?

Arvio menettelystä: 

Käyttötarkoituksen muutos edellyttää MRL 125 §:n nojalla rakennuslupaa, mutta ei välttämättä [uuden] rakennuksen rakentamiseen tarkoitettujen säännösten soveltamista. Laki edellyttää, että ratkaistaessa lupia, jotka koskevat mm.
–  rakennuksen käyttötarkoituksen olennaista muuttamista sekä
–  korjaus- ja muutostöitä, joilla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen
    tai terveydellisiin oloihin
noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään mm. että rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä asetetut vaatimukset.

Korjaus- ja muutostyöstä 117 §:ssä säädetään erikseen, että
–  tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä
–  rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön
ja muutosten johdosta
–  rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä
–  heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat MRL 13 §:n 3 momentin mukaan uuden rakennuksen rakentamista. Määräyskokoelmassa on mainittu erikseen milloin jokin määräys koskee myös tai nimenomaan rakennuksen korjaamista.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Ks myös luku 1