Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Paloturvallisuus / Uloskäytävät / Poistuminen / Rakenteiden palonkestävyys / Asuntosuunnittelu

12.2.2 Uloskäytävät ja rakenteiden luokka

Sairaalan entiset 11- ja 12-kerroksiset asuntolarakennukset on kaavassa erotettu omille tonteilleen. Suojelumerkintä sr-2 ja siihen lisämääreitä. Molemmissa torneissa pelastuslaitos on vaatinut kaksi (palolta suojattua) vähintään kaksikaistaista uloskäytävää. Toisesta asuntoja, toinen jää asuntolaksi.

Tapaus: 

Uloskäytävät, asuntola, 11 kerrosta:

Torni lähes alkuperäisessä asussa mitä uloskäytäviin tulee: kierreporras ja ulkopuolinen hätäpoistumistikas. Talo rakennettiin aikanaan sairaanhoitajien asuntolaksi ja korjataan nyt  asuntolaksi kansainvälisille tutkijoille.

Rakennuttaja oli kustannussyistä haluton tekemään toista uloskäytäväporrasta rakennukseen. Valvontaviraston teknisessä neuvottelussa päädyttiin hakemaan uloskäytäväasiasta teknillisen neuvottelukunnan  lausunto: Kysymys oli siis siitä, että toista uutta porrasta ei rakennettaisi lainkaan ja rakennuksessa olisi edelleen yksi  uloskäytävänä toimiva porras (=vanha kierreporras) ja sen lisäksi vanha ulkopuolinen hätäpoistumisrikas kunnostettuna. Rakennusvalvonta otti kannan, jossa todettiin 11-kerroksiseen rakennukseen tarvittavan kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. Näin siis henkilöturvallisuudesta ei tingitty nykymääräyksiin nähden yhtään, vaikka käyttötarkoitus ei muutukaan. (Suunnittelijan mielestä ratkaisu on kyllä hyvä – sitä vanhaa tikasta pitkin ei toivoisi kenenkään joutuvan kulkemaan…)

Uuden ulkopuolisen kierreportaan rakentamisen puolestaan torpedoivat suojelumääräykset (sr-2) ja ennakkoon tiedossa olevat  kielteiset lausunnot, jotka olisivat johtaneet poikkeuslupaan, jolle taas ei ollut aikaa.

Tapaus: 

Uloskäytävät, asuinrakennus, 12 kerrosta:

Torniin oli tehty jo 1960 -luvulla toinen porras ja potilashissi.
Kyseinen porras ja hissi puretaan, ja ne korvataan uudella kaksikaistaisella uloskäytäväportaalla.

Tapaus: 

Vaatimus rakenteiden tuntiluokasta:

Lupaehtoihin oli kirjattu: E1, taulukko 6.2.1, sarake 3, irtaimistovarastot sarake 2. Alkuperäisten rakenteiden tuntiluokka täytti nämä vaatimukset vain osittain – rakennukseen ääneneristyssyistä tehtävät rakenteelliset täydennykset toimivat tuntiluokkien kannalta edullisesti. Rakenteiden tuntiluokista on sittemmin tehty erilliset selvitykset valvontavirastoon.

Asuntolan osalta  rakenteiden tuntiluokka-asia on nyt kirjattu hakemukseen poikkeamisena, mutta ei ehkä nouse vaatimuksena esiin, kun tulkinta on, että käyttötarkoitus ei muutu.

Arvio menettelystä: 

Vaativa korjauskohde edellyttää asiantuntevaa suunnittelua ja rakennusvalvontaa sekä näiden hyvää yhteistyötä. Kohteessa on onneksi molemmat, vaikka näkemyseroja onkin.

Vaikka laki ei vaadi uuden rakennuksen rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamista sellaisenaan korjaustyössä, viranomaisharkinnan tiukkuuden uloskäytävistä voi ymmärtää.