Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Suunnittelijapätevyys / Pääsuunnittelija / Ammattitaito / Pätevyydet / Rakennuksen purkaminen / Paloviranomainen / Rakennuslupa

4.2.6 Pappilan purkamisvaatimus ja sen tutkiminen

Tapaus: 

Hoivayritys on hakenut toimilupaa vanhaan, tyhjillään olevaan pappilaan (valmistui v. 1800) nivelosalla liitetyssä rakennuksessa toimivalle hoivakodille (ent. vanhainkoti 1950-luvulta). Paloviranomaiset pitävät vanhaa pappilaa uhkana paloturvallisuudelle ja siten esteenä toimiluvan myöntämiselle.

Mikäli toimilupa-asia järjestyy pappilarakennusta purkamatta, omistaja olisi halukas säilyttämään rakennuksen ja kunnostamaan sen esimerkiksi kokoontumiskäyttöön. Museovirasto ei puolla purkamislupaa ja esittää, että rakennus säilytetään ja rakenteellisin keinoin huolehditaan palon leviämisen rajoittamisesta niin, että toimilupa voidaan myöntää.

Arvio menettelystä: 

Toimilupa ei ole rakennuslupa-asia. Jos vanhainkodista tehdään hoivakoti, on selvitettävä, muuttuuko käyttötapa tai -tarkoitus niin oleellisesti, että muutokselle tarvitaan rakennuslupa.

Ensimmäiseksi olisi kuitenkin tehtävä selvitys sekä vanhan että uudemman rakennuksen kunnosta ja käyttömahdollisuuksista; se on tyypillistä arkkitehti- ja insinöörityötä. Rakennusvalvontaviranomaisen tulisi ohjata rakennushankkeeseen ryhtyvää (tai omistajaa) palkkaamaan pätevä pääsuunnittelija. Pelastusviranomaisen asiantuntijuutta ja lausuntoa pyydetään siinä vaiheessa, kun arvioidaan suunnitteluratkaisun paloturvallisuusasioita.

Muistettava myös: MRL 166 § edellyttää, että rakennus ympäristöineen on jatkuvasti pidettävä kunnossa.