Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Käyttötarkoituksen muutos / MRL 13 §:n soveltaminen / Paloturvallisuus / Osastointi / Sprinklaus / Palosuojaus / Ilmanvaihto / Ovet / Uloskäytävät / Poistuminen / Paloviranomainen / Kulttuuriperinnön vaaliminen

12.2.23 Paloviranomaisten vaatimukset arvorakennusten käyttötarkoituksen muutoskohteissa

Tapaus: 

Pahimmin törmäyskurssilla RakMK vaatimuksiin ollaan tilanteessa, jossa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen käyttötarkoitus muuttuu aikaisempaa vaativammaksi. Tällöin paikallinen rakennustarkastaja ja ennen muuta palotarkastaja ovat vaatineet uudisrakentamisen vaatimusten täyttämistä rakenteiden osastoinnissa ja ilmanvaihdon vaatimuksissa. Kuitenkin mielekkään käytön ja korjauksen rahoituksen löytyminen kansallisille arvokohteillemme tulisi olla yhteinen pyrkimys.

Poistumisteiden mitoituksessa on yleensä joustettu (1100 leveä vanha ovi hyväksytty kahden kaistan poistumistieksi), määrässä ei koskaan. Kohteissani vanhoja peiliovia ei ole tarvinnut muuttaa 15 min osastointia varten. Ovipumpun lisääminen ja tiivistäminen on riittänyt.

Paloturvallisuuden rakenteellisten vaatimusten mukaisesti vaaditaan min 13 mm kipsilevyt kaikkiin seiniin pinkopahvin tilalle, vaikka tilat sprinklataan. Ratkaisu johtaa seinien koolamiseen, koska 13 mm:n kipsilevy ei taivu (9 mm saneerauskipsilevy joustaisi). Olennaista olisi määrittää sprinklauksen vaikutus rakenteiden ja niiden pintojen palonkestoon ja hyväksyä 'palavammat materiaalit' kun kerran sprinklataan.

Arvio menettelystä:

Joustavaa harkintaa – ja taipuisia materiaaleja – on syytä käyttää arvokohteissa, tietysti muutenkin. Sprinklaukseen ja vanhoihin pintamateriaaleihin otetaan kantaa mm. Ympäristöopas 39 / Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa -teoksessa kohdissa Lievennykset vaatimuksista ja Sisäpinnat korjausrakentamisessa. Oppaan ohjeiden mukaan kipsilevytys esitetyssä tapauksessa on liioittelua, "palavammat materiaalit" nimen omaan sallitaan sprinklattaessa.

Pelastusviranomaisen kanta ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin. Pelastusviranomaisen toimivaltuudet suhteessa maankäyttö- ja rakennuslakiin on nykyisessä pelastuslaissa kirjattu epäselvästi, mikä on johtanut paloturvallisuusnäkökohtien ylikorostumiseen. Korjaus¬rakentamisessa uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin [MRL 117 § ja 13 §]. Erityisesti arvokohteissa rakennussuojelulliset näkökohdat on otettava MRA 118 §:n nojalla huomioon. Rakennuksia ei siis saa turmella minkään säännöksen perusteella.

Ks. myös luku 1