Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Asemakaava / Uloskäytävät / Poistuminen / Väestönsuoja

12.2.14 Rakennuksen korjaus ilman käyttötavan muuttamista

Tapaus: 

Alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan asuntolarakennukseksi rakennettuun rakennukseen tehdään huonejaon muutoksia sekä uusitaan talotekniikka. Samalla pinnat uusitaan. Käyttötarkoitus säilyy asuntolarakennuksena. Kaavassa on rakennusta koskevia suojelumääräyksiä.

Edellytettiin autopaikkojen rakentaminen pihan alle sekä väestönsuojan rakentaminen.

Rakennuksessa on ollut kaksi poistumistietä. Yksi on sijainnut rakennuksen sisällä ja toinen on sijainnut rakennuksen julkisivussa portaana joka on johtanut kerroksien kohdalla olevalta tasolta toiselle. Hankkeeseen ryhtyvä esitti uuden nykymääräykset täyttävän poistumistieportaan rakentamista lasiseinäisenä portaana rakennuksen ulkopuolelle siten, että se selkeästi erottuu myöhemmin rakennetuksi tai alkuperäisen portaan hyödyntämistä koska käyttötarkoitus ei muutu miksikään ja henkilömäärät pienevät koska huoneita suurennetaan.

Kaavoittaja ei puoltanut esitettyä uuden portaan ratkaisua ja vanhaa porrasta ei hyväksytty riittävänä poistumistienä. Uusi, nykymääräykset täyttävä poistumistieporras rakennetaan rakennuksen sisälle. Uusi porras pienentää yhtä huoneistoa jokaisessa kerroksessa. Väestönsuoja ja autopaikat rakennetaan pihan alle.

Asiakkaalta palaute: tulkinta kohtuuton tai väärä. Palaute suullisena yleensä rakennustyön aikaisen
katselmoinnin yhteydessä. Samankaltaisia tapauksia on kohtuullisen paljon.

Arvio menettelystä:

Kun käyttötarkoitus säilyi ja asukasmäärä jopa pieneni, ei käyttäjien turvallisuus huonontunut muutosten johdosta. Näin ei poistumisteiden muuttamiselle ollut säännösten kannalta tarvetta. Eri asia on, jos rakennuttaja nimen omaan halusi talon käytettävyyden parantamiseksi toisen paremman portaan eikä ulkopuolista lasiseinäistä porrasta ollut mahdollista ratkaista rakennussuojelun kannalta tyydyttävästi.