Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Osastointi / Käyttötarkoituksen muutos / Viranomaisohjaus

12.2.22 Vanhojen rakenteiden palonkestävyyksien todentaminen

Tapaus: 

Erityisesti käyttötarkoituksen muutoksissa vaaditaan rakenteiden täyttävän uusimmat palonkestävyysohjeet. Pääsääntöisesti vanhoissa rakennuksissa rakenteiden palonkestävyys joudutaan osoittamaan suunnitteluprosessin aikana rakennesuunnittelijan toimesta.

Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole yhtenäistä ohjeistoa vaatimusten todentamiselle. Varsinkin gryndauskohteissa on taipumusta painostaa suunnittelijaa siihen suuntaan, että lisättävä palosuojaus olisi mahdollisimman kevyt tai ei lainkaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään käymään erillisiä viranomaispalavereita. Lisäksi suojauksen vaatimustason todentamisessa käytetään betonipeitemittauksia (ei aina riittävän kattavia, koska tilaaja määrittelee mittausten laajuudenkin vaatimattomasti). Mitoitus perustuu yleensä taulukkomitoitukseen kun betonipeitetiedot on jollain lailla selvitetty. Mitoitus sinänsä on  hyvin tehtävissä kun riittävä (on määriteltävä mikä on riittävä) lähtötietoaineisto vanhojen rakenteiden betonipeitetiedoista on olemassa. Tähän kohtaan joudutaan kiinnittämään toistuvasti huomiota.

Tarvittaisiin yhtenäiset ohjeet, jolloin tilaaja/grynderi olisi velvoitettu selvittämään samalla prosessilla palonkeston joka kunnassa.

Arvio menettelystä:

Ohjeita ehkä tarvittaisiin, mutta rakennesuunnittelijankin on erikoisesti muistettava, ettei palonkestävyysajan todentaminen useimmiten ole tarpeen. Ei koskaan silloin, kun käyttötarkoitus säilyy, tai se ei muutu paloteknisesti raskaampaan suuntaan.