Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Asemakaava / Museoviranomainen / Rakennusvalvontaviranomainen / Ennakkotapaus / Ullakkorakentaminen

7.1.3 Ullakkorakentamisen viranomaisohjauksen ongelmakohtia

Tapaukset a, b, c

Kaupungin ullakkorakentamiskohteissa ongelmaksi on muodostunut eri viranomaistahojen (ja myös yksittäisten viranhaltijoiden) keskenään ristiriitainen suhtautuminen hankkeisiin. Kyseessä on yleensä asetelma, jossa harkitaan, onko rakentamista ylipäänsä mahdollista toteuttaa tietyssä suojelukohteessa.

Tuntuu siltä, että viranomaisilla ei ole aina riittävää asiantuntemusta ja näkemystä suojelukohteiden kokonaisuuksien arviointiin. Kertarakennuttajat (asunto-osakeyhtiöt) ovat usein varsin herkkänahkaisia eivätkä halua satsata riittävästi lupaprosessin läpivientiin; kyseessä on taloyhtiön kannalta kuitenkin huomattava riskisijoitus. Moni hanke onkin mielestäni turhaan jäänyt kesken.

Kaupunginmuseo tuntuu haluavan kaavamaisesti estää tai minimoida muutokset kaupunkikuvassa. Mielestäni museo ei kuitenkaan ole kyennyt ottamaan perustellusti kantaa esitettyjen suunnitelmien laatuun. Suojelukaavat kieltävät rakennuksen turmelemisen, mutta ei kai voida väittää, että mikä tahansa (hyvinkin suunniteltu) muutos on automaattisesti "turmelemista".

Tapaus a:

  • kaupunginmuseo antoi kielteisen lausunnon ja hankki tuekseen lisäksi myös museovirastolta kielteisen lausunnon
  • kaupunkisuunnitteluvirasto myötäili museon kantaa eikä pitänyt hanketta mahdollisena
  • kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsittelyssä todettiin kuitenkin, että "esitetyt muutokset on kiitettävällä tavalla sovitettu olevaan ympäristöön"
  • lupa myönnettiin rakennuslautakunnassa

Tapaus b:

  • rakennusvalvonnan kaupunkikuvaosasto piti hanketta täysin mahdollisena
  • kaupunginmuseo antoi kielteisen periaatelausunnon (ullakkorakentamisen vyöhykekartan perusteella, ottamatta kantaa suunnitelman sisältöön)
  • rakennuttaja vetäytyi hankkeesta, mielestäni turhaan (erinomaisen komea ullakkotila, joka tarjosi paljon paremmat lähtökohdat kuin esim. edellisessä esimerkissä käsitelty kohde)
 

Tapaus c:

  • rakennusvalvonnan lupakäsittelijä piti hanketta täysin mahdottomana ja ehdotti luopumista jatkosuunnittelusta
  • kaupunkikuvaneuvottelukunta katsoi, että suunnitelma tarjoaa erinomaiset asumisolosuhteet
  • lupa myönnettiin.

Arvio menettelystä:

Näissä esimerkeissä viranhaltija ei ole ensisijaisesti ottanut kantaa pätevästi laadittuihin suunnitelmiin, vaan on pyrkinyt estämään ennakkotapausten syntymistä, mikä yksittäisen hyvän suunnitelman kannalta ei aina ole säännöksin perusteltavissa.