Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / MRL 13 §:n soveltaminen / LVI-tekniikka / Ilmanvaihto

10.1.23 Ilmanvaihdon mitoitus suojelukohteessa

Tapaus: 

Suojeltavassa kohteessa LVI-viranomainen vaatii ilmanvaihdon mitoittamista näyttelykäyttöön. Näyttelykäyttö vaatii LVI-suunnittelijan mukaan suuret ilmamäärät. Kanavat ja ilmaventtiilit on vaikea sijoittaa säilyttäen päätilojen ominaispiirteet.

Arvio menettelystä:

Tekstistä ei käy ilmi, onko käyttötapa uusi. Ellei ole, ei vaatimukselle ole perustetta.
Jos kyseessä on uusi käyttö, tulisi selvittää, onko se ilmanvaihtotarpeeltaan lähellä näyttelykäyttöä, ja mikä olisi tiloihin sijoitettava henkilömäärä. Suojelukohteissa pitäisi valita käyttötapa, joka rakennukseen luontevasti sopii.

Kuitenkaan [uuden] rakennuksen rakentamiseen tarkoitettujen säännösten vaatimukselle ei ole perusteita. MRL 13 § koskee uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössä ja myös käyttötarkoituksen muutoksessa D2:sta noudatetaan vain soveltuvin osin samalla  noudattaen MRL 117 §:n vaatimuksia, joiden mukaan tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Rajoituksena on lähinnä se, että rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä muutosten johdosta.

Samanaikaisesti MRL 118 §:n mukaan on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia (myös sisätiloja) tai kaupunkikuvaa turmella.