Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Rakennussuojelu / Korjaus- ja muutostyön käsite / Loma-asunto / RakMK G1
/  MRL 13 §:n soveltaminen / Ilmanvaihto / Lämmöneristys / Uudisrakentaminen / Hirsitalo

7.1.8 Uudisrakentamissäännösten soveltaminen vanhoihin rakennuksiin

Tapaus:

Eniten soittoja tulee ihmisiltä, jotka ovat hankkineet omistukseensa lapsuudenkotinsa palatakseen juurilleen ja elelläkseen kuin ennenkin. Ja sitten kunnan rakennustarkastaja vaatii kaikki viimeisimpien uudisrakennusten koneelliset ilmastoinnit sun muut vetkutukset. Erityisesti virkaiältään nuoret rakennustarkastajat eivät katso voivansa yhtään käyttää omaa järkeään vaan nojaavat kritiikittä eri tasoisiin teknisiin säännöksiin ja ohjeisiin. Eli ministeriön uudisrakentamisohjeistusta sovelletaan kaikkiin rakennuksiin. Ilman poikkeuksia.

Tämä koskee erityisesti ilmanvaihtoa, seinien lisälämmöneristystä ja ikkunoiden U-arvoa. Yleensä lopputulos on koneellinen ilmanvaihto, jolloin rakennus on tiivistettävä ja ikkunat vaihdettava sekä seiniä lisälämmöneristettävä. Tällöin menetetään juuri se hengittävä (=kosteutta sitova) rakenne, jota vanhan hirsirungon uusiokäytöllä on alun perin haettu.

Arvio menettelyistä:

Edellä esitetyille viranomaisvaatimuksille ei ole perusteita. MRL135 § säätää, että olevan rakennuksen korjaus- ja muutostöissä noudatetaan MRL 117 §:n määräyksiä soveltuvin osin. Paikoin tavaksi tullut käytäntö soveltaa käyttötarkoituksen muutoksiin automaattisesti uuden rakennuksen rakentamista koskevia määräyksiä on syytä kyseenalaistaa, koska käytäntö ei perustu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Lain 125 § ei edellytä [uuden] rakennuksen rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamista

  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen,
  • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
    eikä myöskään                  
  • muutostyöhön jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Laki edellyttää, että em. toimenpiteille hankitaan rakennuslupa.
Lain mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee myös ottaa huomioon

  • rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä
  • rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä muutosten johdosta.

Samanaikaisesti on MRL 118 §:n mukaan huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia (myös sisätiloja) tai kaupunkikuvaa turmella.

MRL 13 §:n mukaan rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Rakentamismääräyskokoelman säännösten soveltaminen on teknistynyt ja eriytynyt rakennuksen kokonaisuuden tarkastelusta. Muistettava on myös säännöshierarkia: RakMK:n määräykset ja ohjeet eivät kumoa maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä.

Kuitenkin: kun loma-asunto muutetaan pysyvään asumiseen, sitä koskevat RakMK G1:n määräykset ja ohjeet, joiden suhteen ei voi tehdä lupaharkintaa edellä mainituin perustein. Tarvittavat perustellut joustot on tällöin tehtävä vähäisinä poikkeuksina.

Ks. myös luku 1 ja luku 5