Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Museoviranomainen / Rakennushankkeeseen ryhtyvä / Suunnittelijapätevyys / Pääsuunnittelija /Rakennuslupa / Viranomaisresurssit

6.2.2 Viranomaisresurssit

Tapaus a: 

Tuntuu, että kaupunginmuseon resurssit ovat koetuksella.  Rakennusvalvonta vaatii usein kaupunginmuseon lausuntoa aiheesta, mutta museon asiantuntijat ovat tosi kiireisiä, onko yhteistyötä kehitetty rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon välillä?  Kaipaisin kaupunginmuseolle enemmän resursseja, heillä on tosi tärkeä tehtävä vaalia rakennusperintöämme.

Tapaus b: 

Rakennuslupaa haettaessa viranomaisten tulisi osata edellyttää tiettyjä selvityksiä jo lupavaiheessa. Toisin sanoen viranomaisilla pitäisi olla riittävästi aikaa/resursseja lupahakemuksen läpikäymiseen.  Näin voidaan välttää lisä- ja muutostöitä eli turhia kustannuksia.

Lupakäsittelyn viive saattaa muodostua ongelmaksi, samoin rakentamisen edetessä pyydettyjen viranomaislausuntojen viive. Jälleen varmaankin resurssikysymys.

Arvio menettelyistä: 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee palkata hankkeeseen riittävän pätevä suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on laatia hankkeen suunnitelma siten, että se täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Asiantunteva pääsuunnittelija sekä rakennus- ja erityissuunnittelija osaa myös ajoissa hankkia tarvittavat lausunnot, jos suunnitteluprosessissa hänelle annetaan siihen asiaankuuluva mahdollisuus ja riittävä aika.

Rakennusvalvontaviranomaisen asiana on huolehtia, että tehdyt suunnitelmat täyttävät rakennusluvan myöntämisen edellytykset.