Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Pääsuunnittelija / Suunnittelijan tehtävät ja vastuut / RakMK A2 / Esteettömyys / Tarkistuslistalomakkeet / Rakennuslupakäsittely

6.2.9 Asiakirjavaatimukset ongelmana

Tapaus a: 

Asiakirjavaatimusten suuri kirjo kuntien välillä on suunnittelijalle raivostuttavaa. Rakennusluvan yhteydessä vaadittujen selvitysten ja asiakirjojen välillä on suuria eroja.

Esimerkiksi mittakaavat rakennuslupakuvissa; vaikka RakMK:ssa on ne sanottu, niin kunnat saattavat vaatia myös muita mittakaavoja. Vaikka kuntaliitolla on omat kaavakkeet, ne ei kuitenkaan käy kaikille kunnille. Pitäisi samat asiakirjat kelvata joka paikassa. Ei voi olla niin vaikea yhtenäistää niitä.

Kiusaa myös turhanpäiväisten rakennuslupien hakeminen korjauskohteissa, joista ei ole piirustuksia, ja joissa muutokset pysyvät rakennusrungon sisäpuolella. 

Tapaus b: 

Pääsuunnittelija:
Minulta on vaadittu pääpiirustusten allekirjoittamista, eli sellaisten suunnitelmien allekirjoittamista, joita en ole laatinut. Kun kysyn perusteita, on vastattu, että "jossain pääsuunnittelijan nimen kuuluu näkyä". Viranomainen on itse hyväksynyt minut pääsuunnittelijaksi ja olen suostunut kirjallisesti hoitamaan pääsuunnittelijan tehtäviä.

Missään ei lue, että pääsuunnittelijan pitää allekirjoittaa asiakirjoja tai tarkastaa suunnitelmia (vaikka kyllä teen sitä, siinä laajuudessa kun kohteen laatu ja koordinointi edellyttää). En minä tarvitse tämän lisäksi holhoojia. Tarkoitushan on, että pääsuunnittelija on niin pätevä ja niin riippumaton, että hän itsenäisesti pystyy hoitamaan tehtävänsä.

Odotan vielä mitä kaikkea joutuu tekemään kun kaikki kuntien tarkastajat ovat käyneet vuosikokouksissaan ja kursseilla koordinoimassa lomakkeistonsa.

Tapaus c: 

Pääsuunnittelija:
Kunnat ovat keksineet työllistää pääsuunnittelijaa kaikensorttisilla rasti-ruutuun -lomakkeilla ja allekirjoituksilla (Liikkumisen esteettömyys on tarkastettu jne.). Jokainen suunnittelija vastaa omista tekeleistään (MRL120§), eli erillinen arkkitehti vastaa erityissuunnittelijan tapaan suunnitelmistaan ja myös allekirjoittaa suunnitelmansa. Katson, että huolehtimisvelvollisuus rajoittuu nimenomaan lain ja määräysten vaatimusten täyttämiseen enkä halua ryhtyä tekemään erityissuunnittelijoille kuuluvaa työtä enkä ottaa heille kuuluvaa vastuuta.

Arvio menettelyistä:

Tapauksen a) tarkoittamien rutiiniselvityksien tulisi olla kaikissa kunnissa osapuilleen samantasoiset, mutta koska olosuhteet eri kunnissa poikkeavat toisistaan, on perusteltua edellyttää tarvittaessa lisäselvityksiä. Pätevä suunnittelija osaa itsekin katsoa, minkälaiset asiakirjat ovat järkeviä, jotta haettu asia selviää.
Suomen Kuntaliitto tarjoaa Suomi.fi -ympäristössä vapaasti käyttöön rakennusvalvonnan keskeiset asiakaslomakkeet. Yhtenäinen lomakkeisto on asiakkaiden ja kuntien vapaassa käytössä, mutta sitä ei valitettavasti kaikkialla käytetä. Sinänsä täydellinen yhdenmukaisuus ei kuitenkaan ole käytännössä realistinen tavoite eikä välttämätönkään. Tarpeellista kuitenkin olisi tarkistaa, etteivät kuntien lomakkeet sisällä korjausrakentamisessa noudatettavien säännösten kannalta harhauttavia vaatimuksia suunnittelijoille.

Pieni esimerkki parin kunnan lomakesanamuodoista, joissa allekirjoitusvaatimus on varsinkin korjausrakentamisessa vaikea:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 • Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut, että ne täyttävät SRMK F1 ja G1 vaatimukset esteettömyyden osalta. 
 • Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että se täyttää SRMK F1 ja G1 vaatimukset
  esteettömyyden osalta.
 • Olen tarkastanut kohteen, että se on esteettömyyden osalta piirustusten mukainen.

  / Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys /
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tarkistuslistalomakkeet saattavat olla hyödyllisiä uudisrakentamisessa, mutta saman lomakkeen käyttöä korjausrakentamisessa ei voi suositella. Korjausrakentamisessa tulee sallia lupaharkinnan yhteydessä tehtävät joustot: MRL 135 ja 136 §:n sekä 13 §:n mukaan korjausrakentamisessa uudisrakentamisen säännöksiä tulee tulkita soveltuvin osinei niin kuin lomake yllä vaatii. Näin kukaan tunnollinen pää- tai muu suunnittelija ei voi allekirjoittaa yllä esitettyä lomaketta.

Oheisessa esimerkissä pääpiirustuksien sisällöstä F1:n ja G1:n kysymyksissä vastaa rakennussuunnittelija – pääsuunnittelijahan saattaa olla myös joku muu suunnitteluryhmän jäsen, jonka kompetenssi ei riitä suunnitelman yksityiskohtien arviointiin. "Kohteen tarkastaminen" on myös ongelmallista, koska vastuu hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta on vastaavalla työnjohtajalla, ellei rakennusluvassa tai aloituskokouksessa ole sitä nimenomaan pääsuunnittelijalle määrätty.

Tapauksiin b) ja c) viitaten:

 • Pääpiirustusten laatija allekirjoittaa laatimansa suunnitelmat [RakMK A2 3.2.1].
  Pääsuunnittelija ei allekirjoita pääpiirustuksia, jollei hän samanaikaisesti toimi rakennussuunnittelijana hankkeessa.
 • Hankkeen jokainen suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan ja niiden soveltuvuudesta kokonaisuuteen. Pääsuunnittelijan kompetenssi ei ole riittävä rakennuksen kaikkien suunnittelijoiden erikoisaloilla, miksi heitä muuten tarvittaisiinkaan. Pääsuunnittelijan tehtävänä onkin huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Toisin sanoen pääsuunnittelija
  huolehtii eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä
  eli siitä, että tärkeä työ suunnitelmien yhteensovittamisesta on tehty asianmukaisella tarkkuudella.
 • Rakennuslupahakemuksen yhteydessä luvan hakijalta voidaan edellyttää hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä [MRL 131 § 1 mom]. Suunnitteluun liittyvä selvitys on sen suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla, jonka suunnittelualaa selvitys koskee [RakMK A2 3.2.1].
 • Pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden tehtävät ja vastuut on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa ja RakMK A2:n määräyksissä. Kunta voi kuitenkin vaatia suunnittelukokonaisuuden varmistamiseksi pääsuunnittelijan allekirjoittamaan selvityksen tai tarkastuslistan. Pääsuunnittelija ja ao. suunnittelija(t) voivat tarvittaessa yhdessä allekirjoittaa kunnan vaatimat selvitykset.

Toinen asia on, että Pääsuunnittelun tehtäväluettelossa PS 01 on pääsuunnittelijan tehtävät määritelty laajemmiksi kuin RakMK A2:ssa. Kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimusasiakirjamalli, joka voidaan, sellaisenaan tai muutettuna, vapaasti liittää tai olla liittämättä suunnittelusopimuksiin.