Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Suunnittelijan tehtävät ja vastuut  / Vähäinen poikkeaminen / Rakennuslupaharkinta / Pääsuunnittelija

5.2.1 Arkkitehti-pääsuunnittelijan vastuut lupa-asioissa; ns. kolmannelle osapuolelle tai aiheutuvat vahingot?

Tapaus:

Suojelun tai muiden perusteltujen syiden takia uudisrakentamissäännöksiin verrattaessa alimitoitetut poistumistiet, alikorkeat oviaukot yms. aiheuttavat vastuuongelman suunnittelijoille. Miten kirjataan että näin saa korjausrakentamisessa tehdä? Kenen vastuulla mahdolliset henkilövahingot ovat?

Nykyään ei riitä että palopäällikkö tai rakennusvalvonta sanoo että tehkää vaan.

Mielestäni suuremmat vaarat ja toiminnalliset riskit ja talousvastuut ovat suunnittelijayrityksille, ei niinkään viranomaistulkinnat vaan tulkinnat ja ratkaisut vastuukysymyksistä, jotka voivat olla joko henkilökohtaisia tai yrityskohtaisia. "– suunnitteleminen oli ennen vanhaan kivaa”.

Arvio menettelystä:

Kun rakennusvalvonta käyttää lain suomaa mahdollisuutta vähäiseen poikkeukseen, se vahvistuu lupapäätöksessä.

Korjausrakentamisessa säännökset edellyttävät, että viranomainen ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuuden aiottuun käyttöön ja tekee säännösten soveltamistulkintoja, jotka eivät ole luonteeltaan poikkeuksia – edes vähäisiä. Näistä tapauksista olisi tehtävä rakennuspiirustuksiin merkintä (esimerkiksi mitta tms.) tai lupa-asiakirjojen liitteeksi luettelo silloinkin kun on tehty viranomaisharkintaa eikä vähäisiä poikkeuksia. Näin voidaan todentaa, että lupa-asiakirjojen sisältö on harkittu ja suunnitelmalle on kaikin osin saatu viranomaisen hyväksyminen.

Suunnittelijan on ammattitaidollaan osattava tehdä tarpeelliseksi katsomansa kirjaukset tai luettelot hakemusasiakirjoihin; näiden laatiminen ei ole viranomaisen tehtävä.

Joissakin tapauksissa ongelmana ovat lupa-asiakirjojen sanamuodot, joissa rakennushankkeeseen ryhtyvän asiamies (pääsuunnittelija ja suunnittelijat) joutuvat vakuuttamaan, että hankkeen suunnitelmat on laadittu MRL:n ja sen perusteella annettujen säännösten mukaan. Tämä antaa väärän kuvan ulkopuoliselle: luullaan helposti, että tämä tarkoittaa [uuden] rakennuksen rakentamista koskevia säännöksiä. Kysymys on kuitenkin aiempien säännösten perusteella rakennetuista taloista, joiden ei tarvitse täyttää nykysäännöksien jokaista kirjainta – laki nimenomaan edellyttää säännöksien noudattamista ”soveltuvin osin”.