Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennuslupaharkinta / LVI-tekniikka / Ilmanvaihto / Hirsitalo / Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Viranomaisyhteistyö / Asumisterveysohje / Terveysviranomainen

10.1.14 Vanha hoitolaitos toimistotilaksi

Tapaus: 

Toimistotilaksi muutettavassa yksikerroksisessa hirsirakennuksessa, joka ennestään oli hoitolaitos, terveystarkastaja vaatii koneellista ilmanvaihtoa terveydensuojelulakiin ja asumisterveysohjeeseen vedoten. Rakennustarkastaja ei vaadi RakMK:n mukaista ilmanvaihtoa vaan hyväksyy avattavat ikkunat. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla. Tilanne on edelleen auki.

Arvio menettelystä:

Rakennuksen käyttö ei muutu vaativampaan suuntaan, joten käyttäjien terveydelliset olot eivät ilmeisesti huonone. Korjaus- ja muutostyön lupaharkinnassa vertaillaan tilannetta rakennuksessa ennen ja jälkeen muutoksen, ei vanhan rakennuksen ominaisuuksia suhteessa nykysäännöksiin.

Rakennusvalvonnan asiana on tehdä ratkaisu. Muu viranomainen on erikoisalan asiantuntija, joka antaa lausunnon. Se suhteutetaan vanhan rakennuksen kokonaisuuteen siten, että rakennussuojelusäännökset voidaan ottaa huomioon. MRL 118 kieltää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten turmelemisen.

Ks. myös luku 1 ja siellä 1.3