Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Ullakkorakentaminen / Rakenteiden palonkestävyys / MRL 13 §:n soveltaminen / Paloluokat / Välipohjat

12.2.15 Toimistotilojen rakentaminen ullakolle

Tapaus: 

4-kerroksisen toimistorakennuksen ullakolle myönnettiin rakennuslupa peruskorjauksen yhteydessä rakentaa myös aiemmin käyttämättömänä olleelle ullakolle toimistotiloja. Pelastuslaitos edellytti lausunnossaan, että tässä yhteydessä olisi saatettava myös välipohjat (toisessa siivessä puurakenteiset massiivipalkit primääreinä, toisessa siivessä lähes suojaamattomat (tikkurappaus; teräspalkit) kestämään paloa REI 60-luokan verran. Perusteluna oli ”viidennen kerroksen rakentaminen rakennukseen, joka ei täytä P1-luokan vaatimuksia”. Rakennuslupa kuitenkin myönnettiin, teräspalkkien palosuojausta parannettiin lisälevytyksellä (suojaverhous). Kellarin teräspalkit palosuojattiin R120 (muutos näyttely- yms. tilaksi), ullakon uudet rakenteet R60.

Muutoin toimenpidetekstissä:
”Muissa kuin niissä osissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu (ullakko, kellari) ei rakennusvalvontavirasto edellytä rakenteiden palonkestävyyden lisäämistä.”

Arvio menettelystä:

Rakennusvalvontaviranomainen sovelsi säännöksiä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Sen sijaan pelastuslaitoksen lausunnossa esitetty vaatimus ei ollut loppuun saakka ajateltu: talo on ilmeisesti rakennettu satakunta vuotta ennen luokan P1 keksimistä, ja silloin sallittiin myös viisikerroksiset rakennukset ao. rakentein.