Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Sähkötekniikka / Sähkösäännösten ongelmat / Sähkötarkastus / Hyvä hallinto / Työmaa

14.1.1 Sähköalan kuuluminen TEM:in hallinnonalaan tuottaa ongelmia

Tapaus: 

Normaalisti nämä Ympäristöministeriön kyselyt eivät liikuta sähköalaa millään tavalla. Nyt kuitenkin katson vastauksen koituvan yhteiseksi hyväksi.

Suurin ongelma on sähköalan kuuluminen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja siten olevan kokonaan toisenlaisesti ohjeistettu kuin Ympäristöministeriön toimialat. Meillä sähköalalla ei ole mitään vaatimusta suunnittelijan pätevyydelle ja yleinen käsitys on, että jos osaa tehdä työn, osaa myös suunnitella.

Lisäksi sähköalalla ei ole työkohteen vastuuhenkilöä, vaan valtakunnallinen töidenjohtaja liikkeessä riittää. Vastuut siis kohdistuvat kovin eri lailla sähköalaan.

Toimialamme säännöksiä jakavat enemmän tai vähemmän auliisti myös Sisäasiainministeriö turvallisuusasioiden ja Liikenneministeriö viestintäasioiden osalta.

Eikö olisi jo korkea aika keskittää rakentamisen ohjaus yhteen paikkaan, jotta tiedettäisiin mitä milläkin alalla tapahtuu ja millä perusteella.

Arvio menettelystä:

Sähkön johtotiet ovat nykyisellään huomattavan suuria rakennusosia aiempien pienten johtojen asemesta. Korjausrakentamisessa johtoteiden sijoittamisesta on tullut vaativa suunnittelu- ja paimennustehtävä. Ongelmana on, että sähköpiirustukset ovat yleensä pelkkiä järjestelmäkuvauksia. Ne eivät ole fyysisiä suunnitelmia, joiden viivat esittäisivät tarkasti paikkoja, joihin johdot vedetään ja kalusteet asennetaan. Työmaalla sähköurakoitsija ja viime kädessä asentaja ratkaisee, miten asennukset käytännössä tehdään. Asennusten toteutuksen tarkastaminen toimii eri järjestelmässä, eri säännösten mukaisesti ja yksityistetyn valvontatoimen toimijoiden mielipiteiden varassa.

Sähköala kuuluu tällä hetkellä ja – näillä näkymin myös jatkossa – työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.  Maankäyttö- ja rakennuslain 17 §:n mukaan rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus taas kuuluu ympäristöministeriölle.

Nimenomaan konkreettiseen rakentamiseen ja korjaamisen prosesseihin olisi kuitenkin tärkeätä saada luoduksi nykyistä yhtenäisempi käytäntö. Rakennusvalvonnan toimialan ulottaminen sähköturvallisuuteen ja sen järjestelmiin ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, mutta todetut ongelmat rakennussuunnittelussa ja työmailla on voitava selvittää.