Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Viranomaisyhteistyö / Viranomaisen ammattitaito / RakMK A2 / Rakennustaide

7.1.7 Museoviranomaisten vaatimukset - kaksi kannanottoa

Tapaus a, ongelma:

Museoviranomaiset haluavat antaa lausunnon asioista, joihin heille ei ole mitään oikeutta. Onko niillä sitä valtaa, jota ne käyttää? Heiltä ei tule ikinä mitään puoltavaa lausuntoa. Enää ei tunnu lainsäädäntö riittävän museoväelle, vaan suojelu pyhittää kaiken.

Lisäksi energia-asiat ja museoviranomaisten vaatimukset ovat vaikea yhtälö.  

Tapaus b, ei ongelmaa:

Museoviranomaisten kanssa ei ole koettu vaikeuksia. Nämä asiat pitäisi olla jo tiedostettu kun aluetta lähetään kehittämään. Jos on suojeltu kohde, niin käyttötarkoituksen muutoksen osalta suojelumääräykset on niin ehdottomia, että tiloja jää toissijaiseen käyttöön. Kuitenkaan isoksi ongelmaksi ne eivät ole muodostuneet, eikä ongelmaksi koettu. Museoviranomaisten ja muidenkin viranomaisten kanssa pitäisi puhua riittävän ajoissa.

Arvio menettelyistä:

Tapauksessa a kirjoittajalla ei ole kykyä ottaa asiallista kantaa korjausrakentamisen kokonaisuuteen tai rakennussuojelun tavoitteisiin.

Toisaalta on tiedossa, että esimerkiksi ullakkorakentamisen yhteydessä huippuluokan suunnittelijakaan ei välttämättä saa myönteistä lausuntoa alueellisessa poikkeusluvassa sallittuun ullakkorakentamiseen, koska museoviranomaisen halu säilyttää asioita ennallaan on usein voimakas. Myös esiintyy erikseen selvitettäviä näkemyseroja, jos museoviranomaisella ei ole arkkitehdin koulutusta.

Erityisesti on muistettava, että viranomainen ei suunnittele, hänen tehtävänsä on ottaa kantaa valmiiseen suunnitelmaan tai luonnokseen. Museoviranomaiset myös selventävät ja tarkentavat suojelutavoitteita hankkeen alkuvaiheessa tarpeen niin vaatiessa

Vaikeuksia korjausrakentamisen suunnittelussa tulee vastaan, mutta pätevä arkkitehti yhdessä taitavien erityissuunnittelijoiden ryhmän kanssa pystyy yleensä varsin helposti ehdottamaan ratkaisua, joka on toteutettavissa ilman suuria ongelmia.

Korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelun pätevyysvaatimuksiin on syytä ottaa kantaa RakMK A2 uusimisen yhteydessä. Myös rakennusvalvontaviranomaisten pätevyyksiä tulisi tarkastella rakennustaiteen hallinnan näkökulmasta.