Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Esteettömyys /  Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / RakMK G1 / Vähäinen poikkeaminen / Rakennuslupaharkinta / MRL 13 §:n soveltaminen / Kulttuuriperinnön vaaliminen

8.2.7 Kulttuuriperinnön arvostus ei aina ole itsestään selvää

Tapaus a: 

Museon ja esteettömyyden vaatimukset ovat usein ristiriitaisia. Ongelmat ovat kuitenkin aika pieniä, koska vanhan rakennuksen yhteydessä voi antaa vähäisiä poikkeuksia.

Tapaus b: 

Esteettömyysvaatimukset nousevat esiin sielläkin missä oikeasti ei ole taitoa ja osaamista ratkaista niitä rakennusperinnön kannalta suositeltavalla tavalla.

Tapaus c: 

Esteettömyysvaatimukset korjausrakentamisessa ovat kohtuuttoman hankalia, niitä tulkitaan usein vailla tapauskohtaista harkintaa. Pakottaako G1 tekemään hyvän rakentamistavan vastaisesti ja kohtuuttomasti vanhaa rakennusta rikkoen – sallitaanko esteettömyysvaatimuksista tinkiminen
ja jos sallitaan kenen luvalla ja mihin ja miten poikkeaminen kirjataan?

Arvio ongelmista: 

Esteettömyys on tärkeä vaatimus, mutta ei ainoa. Sen järjestäminen olevaan rakennukseen ei saa aiheuttaa rakennuksen sisä- tai ulkotilojen turmeltumista. Korjausrakentamisessa ja varsinkin suojelluissa rakennuksissa ratkaisut vaativat suunnittelijalta erityistä ammattitaitoa ja paneutumista. RakMK G1 koskee uuden rakennuksen rakentamista.

Korjaus- ja muutostöiden osalta kysymys ei kaikissa tapauksissa ole määräyksistä poikkeamisesta, koska Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista ja vain erikseen määritellyissä tapauksissa vanhan rakennuksen korjaamista
[MRL 13 §].

Suunnittelijan on esitettävä ratkaisut lupahakemuksessa selkeästi esimerkiksi luetteloin, mitoin ja tekstein silloin, kun hän erityisesti haluaa varmistautua siitä, että ne vahvistuvat.

Tarvittaessa rakennusvalvonnan tulisi myös käyttää lain suomaa mahdollisuutta vähäiseen poikkeukseen. Ks. myös luku 5