Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Hissi / Esteettömyys / Paloviranomainen / Rakenteiden palonkestävyys / Sprinklaus

12.2.13 Jälkiasennushissit porrashuoneisiin

Tapaus a: 

Kolmeen porrashuoneeseen asennettiin jälkiasennushissit ja porrassyöksyjä jouduttiin kaventamaan kapeimmillaan 900 millimetriin. Tilojen käyttötarkoitus ei muuttunut eikä rakennettu uusia asuntoja.

Edellytettiin savunpoistot porrashuoneisiin sekä alkuperäisten porrastaso-ovien osastoivuuden parantamista EI-30 luokkaa vastaaviksi sekä porrastaso- ovien yläpuolella olevien alkuperäisten ikkunoiden osastoivuuden parantamista EI-30 luokkaa vastaaviksi. Kaikkien porrashuoneeseen muista tiloista johtavien ovien osastoivuus edellytettiin parannettavaksi vastaamaan EI-60 luokkaa.

Asiakkaalta palaute: tulkinta kohtuuton tai väärä. Palaute tulee suullisena yleensä rakennustyön aikaisen katselmoinnin yhteydessä. Samankaltaisia tapauksia on kohtuullisen paljon.

Tapaus b: 

Taloyhtiö halusi jälkiasennushissin porrashuoneeseen. Kunnan paloviranomainen edellytti kaikkien asuntojen sprinklausta, koska uloskäytävä kapenee sallitusta. Asukkaat pitivät kuitenkin hissiä niin tärkeänä, että hinnasta ja hankaluuksista huolimatta hanke toteutettiin.

Taloyhtiö harmittelee: Jos E1:n asetus jälkiasennushisseistä olisi sisältynyt E1:een tai edes Ympäristöoppaaseen, olisi vältytty paljolta.

Arvio menettelystä:

Helmikuussa 2009 voimaan tullut E1.n kohdan 10.4.2 lisäys selkeytti uusien hissien asentamisen palotekniset lähtökohdat. Aiemmin tulkinnat portaiden kaventamisen edellyttämistä lisätoimista vaihtelivat kunnittain.

Tapauksessa a vaaditut ovien ja yläikkunoiden muutokset näyttävät nykysäännöksen valossa liioitelluilta ja ovat omiaan aiheuttamaan rakennushistoriallisten arvojen turmeltumista.
Myös hissiä suunniteltaessa porrashuoneen ilme ja tyyli on muistettava ottaa huomioon. Uusi standardihissi ei välttämättä sellaisenaan sovellu vanhaan hienoon porrashuoneeseen, suunnitteluratkaisu on aina tehtävä porrashuoneen ehdoin