Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Suunnittelijapätevyys / Viranomaisohjaus / Vähäinen poikkeaminen / Pätevyydet / Pääsuunnittelija / RakMK A2 / RakMK G1

4.2.1 Vähäisen poikkeuksen myöntäminen RakMK A2 ja G1:stä

Tapaus: 

Viranomaisen kannalta erityisesti minua on kummastuttanut ministeriön edustajien kannanotto, että tietyistä RakMK:n määräyksistä ei voi antaa poikkeuksia (vaikka koko rakentaminen olisi poikkeamista, G1 ovikoot, kulkuyhteydet, A2 pätevyydet yms.).

Arvio menettelystä: 

RakMK:n A2 tarkentaa laissa ja asetuksessa säädettyjä suunnittelijan kelpoisuuden vaatimuksia. Tämän sääntelyn tavoitteena on ollut suunnittelun laadun parantaminen, ja kelpoisuuden määrittely laissa ja asetuksessa sekä rakentamismääräyskokoelmassa osaksi määräyksin ja osaksi ohjein on omiaan luomaan järjestelmään joustoa.

Vähäisen poikkeuksen myöntämistä suunnittelijan pätevyydestä on selvitetty kahdessa oikeustapauksessa. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt sellaisen suunnittelijan pätevyyttä, joka ei ole täyttänyt MRA 48 §:n edellyttämää tutkintoa koskevaa vaatimusta.
[Taltiot 412 Dno 1001/1/03 ja 29989, Dno 1672/1/04]

KHO:n päätösten mukaan

–  suunnittelijan kelpoisuusvaatimus ei ole MRL 23 luvussa tarkoitettu rakentamista koskeva
    säännös, eikä siitä näin ollen voi myöntää vähäistä poikkeusta
–  pääsuunnittelijalta ja suunnittelijalta MRA 48 §:ssä vaadittavaa tutkintoa ei voida korvata
    osaamisella ja kokemuksella.

RakMK:n G1:n määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista, koska määräyksissä ei nimenomaisesti määrätä toisin. Toisin määrätään kuitenkin loma-asunnon muuttamisesta ympärivuotiseen asumiseen. Näin ollen rakennuksen korjaus- ja muutostyössä G1:n määräyksiä ja ohjeita sovelletaan, lupaharkintaa käyttäen, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät [MRL 13 §]. Loma-asunnon ympärivuotiseen asumiseen muuttamisen osalta voidaan tarvittaessa käyttää vähäisen poikkeamisen mahdollisuutta.
Suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista poiketen G1:n säännökset ovat siis MRL 23 luvussa tarkoitettuja rakentamista koskevia säännöksiä, joista näin ollen on mahdollista myöntää vähäisiä poikkeuksia.